Regulamin strony eCMR.pl

§ 1. Definicje

Niniejszy regulamin przyjmuje następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Administrator / Usługodawca – firma Snarto Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, NIP 581 196 21 32
 3. 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https:/ecmr.pl;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada w Serwisie Konto i korzysta z Usług w imieniu swoim lub w imieniu podmiotu trzeciego, do którego samodzielnej reprezentacji posiada prawo. Dla uniknięcia wątpliwości, jako „Użytkownik” rozumiany jest także podmiot, w imieniu którego działa w Serwisie osoba fizyczna.
 5. Usługi – ogół usług świadczonych na rzecz Użytkowników przez Administratora w ramach Serwisu;
 6. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu, która pozwala na korzystanie z Serwisu i Usług;
 7. Polityka Prywatności – dokumenty stanowiący uzupełnienie Regulaminu, dostępny pod adresem internetowym: www.ecmr.pl/polityka-prywatnosci
 8. Przewoźnik – firma posiadająca flotę pojazdów i wykonująca usługi transportu drogowego towarów.
 9. Zleceniodawca – firma nie posiadająca swojej floty pojazdów, będąca zleceniodawcą usług transportowych.


§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie, każdemu Użytkownikowi przed rejestracją Konta, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. 
 4. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.

§ 3. Ogólne warunki świadczenia Usług

 1. W celu korzystania z Usług z poziomu Serwisu po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: 
 2. a) aktywne konto poczty elektronicznej (e-­mail),
 3. b) zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa, włączona obsługa Cookies oraz JavaScript,
 4. c) dostęp do internetu
 5. Korzystanie z Serwisu w ramach zarejestrowanego Konta jest odpłatne zgodnie z postanowieniami §7. Dodatkowy koszt może być związany z korzystaniem z wybranych Usług, określonych w sposób niebudzący wątpliwości jako odpłatne oraz z możliwymi kosztami transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.
 6. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Szczegółowe postanowienia dot. regulacji niewłaściwego korzystania z Usług zostały opisane w dalszych punktach Regulaminu.
 7. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez uprzedniej zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Serwisu z pominięciem Usługodawcy.

§ 4. Użytkownicy

 1. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 13, a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług.
 3. Użytkownik, który działa w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, oświadcza, że posiada prawo do samodzielnej reprezentacji ww. podmiotu i wszelkie działania lub zaniechania tego Użytkownika będą wywoływały skutki względem ww. podmiotu.
 4. Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika wskazania podstawy prawnej w tym w szczególności oryginału pełnomocnictwa i/lub wypisu z odpowiedniego rejestru, potwierdzającego zdolność Użytkownika do działania w imieniu określonego podmiotu.

§ 5. Konto

 1. Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi posiadać aktywne Konto. W tym celu dopełnia on procedury rejestracji za pośrednictwem Serwisu, poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności oraz podanie danych takich jak: 
 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Data Urodzenia
 4. Adres
 5. Email
 6. Numer telefonu
 7. Nazwa firmy
 8. NIP Firmy
 9. Adres firmy
 10. Adres e-mail firmy
 11. Numer telefonu do firmy

 Z chwilą rejestracji Konta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony. 

 1. Serwis może wysyłać Użytkownikom wiadomości e-mail dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług.
 2. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając podanie pisemnie na adres kontakt@ecmr.pl lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Serwisie. 
 3. Usunięcie Konta w Serwisie, nie zwalnia Użytkownika ze zobowiązań względem Usługodawcy lub podmiotu trzeciego, które podjął przed usunięciem Konta.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba, że doszło do włamania się osoby trzeciej na jego Konto). Użytkownik nie może więc udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. 
 5. Konto jest niezbywalne i nieprzenoszalne.
 6. Użytkownik jest uprawniony do posiadania jedynie jednego Konta w ramach Serwisu. 
 7. Usunięcie Konta przez Użytkownika pozostaje bez wpływu dla jego ewentualnej odpowiedzialności względem Usługodawcy za dokonane w ramach Serwisu działania zabronione na mocy Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W ramach Serwisu w szczególności zabronione jest:
 9. a) duplikowanie Serwisu w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie;
 10. b) ingerowanie w kod źródłowy Serwisu w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie.
 11. Naruszanie zasad określonych w Regulaminie przez Użytkownika może skutkować czasowym lub stałym zablokowaniem dostępu do Serwisu, jak również permanentnym usunięciem konta.

§ 6. Usługi

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę związane są z udostępnieniem Użytkownikowi systemu logistycznego dla branży transportowej automatyzującego wybór zleceń oraz optymalizującego trasy pojazdów w firmach transportowych.
 2. Dokładny zakres Usług i szczegółowy sposób ich świadczenia jest opisany w sposób przejrzysty w ramach Serwisu we właściwych zakładkach dotyczących danej usługi.
 3. W ramach Serwisu dostępne są także usługi świadczone przez podmioty trzecie – innych Użytkowników lub partnerów Usługodawcy.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik oświadcza że jest świadomy i zgadza się na to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez podmioty trzecie na rzecz Użytkownika.

§ 7. Płatności

 1. Za korzystanie z serwisu nie pobierane są opłaty

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Użytkownika, w ramach następujących okoliczności: 
 2. a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, 
 3. b) udostępnienia przez Użytkownika danych logowania do Konta osobom trzecim, 
 4. c) niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych Użytkowników w relacjach z Użytkownikiem, z uwagi na fakt, iż są oni niezależnymi podmiotami, w żaden sposób nie podporządkowanymi Usługodawcy oraz z nim niepowiązanymi.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treść oraz skutki reklam wyświetlanych w ramach Serwisu.
 7. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
  5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu / Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

§ 9. Postanowienia szczególne

Do Użytkowników, niebędących konsumentami w tym w szczególności do podmiotów profesjonalnych w imieniu, których działają mają zastosowanie niniejsze, szczególne postanowienia Regulaminu:

 1. a) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści,
 2. b) Spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem niebędącym konsumentem a Usługodawcą, rozpatruje sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy,
 3. c) Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika w razie jakiegokolwiek naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

§ 10. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w przepisach prawa na adres siedziby Usługodawcy, jak również za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@ecmr.pl
 3. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Usługodawcy brakujące informacje. 
 5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).

§ 11. Obsługa Użytkownika

 1. W przypadku problemów z działaniem Serwisu lub innego rodzajów problemów związanych ze świadczeniem Usług, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej skierowanej na adres kontakt@ecmr.pl
 2. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w ramach Serwisu, Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Usługodawca mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

§ 12. Prawo do odstąpienia

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownicy świadczący usługi za pośrednictwem Serwisu, w tym zawierający wiążące prawnie umowy, zobowiązani są do zapewnienia realizacji praw konsumentów w tym w szczególności do informowania konsumentów o ich prawach przed zawarciem umowy jak i umożliwienia im skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 13. Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury czy zmiana charakteru Usług świadczonych w ramach Serwisu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować treść Regulaminu aby móc kontynuować korzystanie z Serwisu. Jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie Regulaminu lub nie wyśle prośby o zamknięcie Konta, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.
 3. Świadczenie Usług rozpoczęte przed zmianą Regulaminu podlega postanowieniom Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

§ 14. Zmiana regulaminu

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem nie chce skorzystać z ADR ani ODR oraz w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu, kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: [16.11.2021]ecmr.pl